ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ για ΟΜΑΔΕΣ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η συμβουλευτική ψυχολογία μπορεί να βρει εφαρμογή σε ομαδικό επίπεδο. Στην ιστορία της ψυχοθεραπείας οι ομαδικές συναντήσεις είχαν πρακτικό υπόβαθρο. Ξεκίνησαν ως ένας τρόπος ταυτόχρονης παροχής βοήθειας σε ομάδες ψυχιατρικών ασθενών. Με την εξέλιξη της ψυχοθεραπείας οι ομαδικές συναντήσεις προσανατολίστηκαν στην επιδίωξη κοινών στόχων όπως π. χ. οι ομάδες υποστήριξης, οι σχολές γονέων, οι ομάδες εξαρτημένων κ.α. Οι πιο σύγχρονες εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας σε ομαδικό επίπεδο περιλαμβάνουν τα σεμινάρια ψυχολογίας, τα ψυχοθεραπευτικά workshops, τις παρεμβάσεις σε σχολικές και αθλητικές ομάδες, τις ομάδες γονέων και τα εξατομικευμένα εργαστήρια για επιχειρηματικά σχήματα. Τα χαρακτηριστικά των ομαδικών αυτών συναντήσεων είναι: ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για τους συμμετέχοντες, ένας κοινός θεραπευτικός στόχος, ένα συγκεκριμένο χρονικό όριο και ένα εργαλείο αξιολόγησης των θεραπευτικών αποτελεσμάτων. Οι ομαδικές συναντήσεις διεξάγονται με σεβασμό στην ιδιωτικότητα και το απόρρητο των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις βασικές αρχές δεοντολογίας που διέπουν τη συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική εργασία.